http://sabzsepahan.com/img/p/1/0/1/101-thickbox_default.jpg نمایش در اندازه واقعی

انواع نهالهای اصلاح شده سیب

سیب رد یا قرمز- سیب تابستانی- سیب زرد- سیب سبز و سیب کلاب یا بهاره به صورت اصلاح شده پیوندی یک ساله و دوساله

جزییات بیشتر

3,000 تومان

درخت سیب از جمله درختان سردسیری معتدل و برگ ریز یا خزان کننده میباشد. جوانه ها تخم مرغی شکل با چندین فلس روی هم خوابیده، برگها اره ای یا کنگره ای در داخل جوانه ها از پهنا پیچیده یا لوله شده ، دارای گوشوارک ، گلهای سفید یا صورتی یا قرمز بصورت گرزن ، گلبرگها تا حدودی مدور و پرچمها 15 – 50 با بساکهای معمولا´ زرد رنگ ، تخمدان تحتانی 3 - 5 حفره خامه 2 – 5 عدد در قاعده بهم چسبیده ، میوه پوم معمولا´ بدون سلولهای سنگی ، کاسه گل پایا یاخزان کننده است. 
شرایط آب و هوایی درخت سیب :
     تنوع زیاد سازگاری کلیمای سیب، باعث گردیده است که این درخت وسیع ترین درخت کشت شده در منطقه معتدله باشد ، بعضی از ارقام در 70 روز میرسند و  برخی دیگر 180 روز یا بیشتر وقت لازم دارند تا برسند. بعضی خیلی مقاوم هستند و  برخی دیگر نسبتا´حساس میباشند.  بعضـی دارای نیاز سرمایی طولانی و برخی دیگر یـک دوره خیلی کوتاه نیاز به سرما دارند. به علت تنوع ژنتیکی ، عمومیت دادن در مورد نیازهای آب و هـوایی ویژه سیب را مشکل میسازد ولـی بطور کلی نیاز سرمایی درخت  سیب 1600 ساعت دمـای زیر ْ7  ساتیگــراد میباشد. در زمستان اگر سردی هوا از ْ40-  ساتیگراد تجاوز نماید صدمه زیادی به خود درخت و ریشه آن خواهد رسید.
     از نظر عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا در ایران درعرض جغرافیایی 37-36 درجه شمالی و در ارتفاعات 2000-1800 متر بهترین کیفیت را دارا می باشد. درجه حرارت بین ْ21 تا ْ25  ساتیگراد برای اکثر ارقام سیب مناسبترین حرارت برای رشد متعادل میباشد.  رشد میوه در بالای  ْ30  سانتیگراد و پائین  ْ6  سانتیگراد متوقف میشود.
     درجه حرارتهای خطرناک سرما برا ی ارقام متداول سیب در مراحل مختلف باز شدن گلها عبارتند از :
      درحالت غنچه های نیمه باز ( رنگ گلبرگ ها دیده نمیشود)  ْ4- تا  ْ3-  سانتیگراد
      در دوران تمام گل  ْ2- تا  ْ5/1-  سانتیگراد
      در زمان تشکیل میوه های جوان ( تازه از گل درآمده )  ْ2-  تا   ْ1-  سانتیگراد
شرایط خاک :
     بطـور کلـی ریشه درخت سیب در مقایسه با سایر انواع درختان میوه سردسیری به شرایط مرطوب و کمی هوا مقاومت بیشتری نشان میدهد کـه البته درجه مقاومت آن در ارقام و گونه های مختلف متفاوت است ولـی این بـدان معنـی نیست کـه به تصور مقـاوم بـودن ریشه درخت سیب از مساعدکرن خاک از نظر تنفس و زهکشی غافل بود.  بافت خاک و قابل نفوذ بودن آن به هوا در کیفیت میوه اثر مشهودی دارد، به همین جهت خاکهای شنی- رسی یا رس- شنی را به خاکهای سنگین رسی یا زیاد سبک سنگلاخی و شنی ترجیح می دهند و بهترین خـــاک شنی لــومی باعمق 5/2- 2 مـــتر و با زهکش مطلوب و قابلیت نگهداری رطوبت  وPH  بین 8/6 - 5/6 است. 
نحوه تکثیر  نهال سیب:
     روش معمول و متداول تکثیر سیب کاشت بذر و انجام پیوند است که در مورد پایه های رویشی ابتدا این پایه ها از طریق خوابانیدن تکثیر و سپس در محل خزانه گیری و پیوند می شود. متداولترین روش پیوند در خزانه پیوند شکمی است.
     پایه ها عموما´شامل بذر سیب و پایه های پاکوتاه مالینگ و مالینگ مرتون میباشد 
ارقام عمده سیب
     سیب رد دلیشز، سیب گلدن دلیشز ، سیب گلاب اصفهان ، سیب گلاب کهنز ، سیب سلطانی ، سیب شفیع آبادی ارقام جدید شامل سیب آیدارد ، سیب فوجی ،سیب  گالا، سیب پرایمرز ، سیب دورنگ فرانسوی، سیب رداسپار، سیب گلدن اسموتی ، که  بصورت الگویی و با پایه MM106  در منطقه کشت شده است.
آفات و بیماریهای رایج درخت سیب 
     آفات :  کرم سیب ، شپشک واوی سیب ، کنه تارعنکبوتی ، شته ، لیسه
     بیماریها:  شانکرسیتوسپودایی ، سفیدک سطحی
     بیماریهای فیزیولوژیک :  کمبود آهن و کمبود روی .

نقد خود را بنویسید

انواع نهالهای اصلاح شده سیب

انواع نهالهای اصلاح شده سیب

سیب رد یا قرمز- سیب تابستانی- سیب زرد- سیب سبز و سیب کلاب یا بهاره به صورت اصلاح شده پیوندی یک ساله و دوساله

نقد خود را بنویسید